Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2024/2025


Data:
od: 07-05-2024 godz. 12:00 do 15-05-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Rejestracja w systemie kandydatów kontynuujących.

Data:
od: 07-05-2024 godz. 13:00 do 15-05-2024 godz. 18:00

Zdarzenie:

Złożenie w placówce / placówkach deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących.

Data:
od: 16-05-2024 godz. 15:00 do 29-05-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów.

Data:
od: 16-05-2024 godz. 16:00 do 29-05-2024 godz. 18:00

Zdarzenie:

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez nowych kandydatów.

Data:
od: 03-06-2024 do 15-06-2024

Zdarzenie:

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Data:
od 18-06-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali i którzy się nie zakwalifikowali.


Data:
od 19-06-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy nie uzyskali kwalifikacji, mogą ubiegać się o przyjęcie na kolejnych etapach zapisów.


Procedura odwoławcza

Data:
od 18-06-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Rodzice mogą zgłosić do komisji rekrutacyjnej wniosek o uzasadnienia odmowy przyjęcia. Mają na to trzy dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych.

Rodzice mogą odwołać się do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to trzy dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rodzice mają prawo złożyć skargę na rozstrzygnięcie dyrektora do sądu administracyjnego.


Rekrutacja uzupełniająca

Data:
od 18-06-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w placówkach.

Data:
od: 19-08-2024 godz. 12:00 do 23-08-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Kandydaci i rodzice poznają w systemie ofertę placówek wychowania pozaszkolnego. Większość programów zajęć planujemy w cyklu na dwa lata szkolne.

Rodzice kandydatów, którzy mieszkają w Warszawie i ubiegają się o przyjęcie na zajęcia, wypełniają wniosek online w systemie:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Data:
od: 19-08-2024 godz. 13:00 do 23-08-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Rodzice kandydatów składają wniosek. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.

Jeśli wniosek podpisany jest profilem zaufanym, rodzice mogą przekazać go przez elektroniczny system rekrutacji.

Rodzice mogą przesłać skan lub zdjęcie wniosku na adres poczty elektronicznej, który wskazuje dyrektor placówki. Parametry techniczne pliku graficznego określa dyrektor placówki. W tytule wiadomości rodzice dopisują „Rekrutacja 2024”. Jeśli skan lub zdjęcie będą nieczytelne, komisja rekrutacyjna ma prawo zobowiązać rodzica do dostarczenia oryginału wniosku w wyznaczonym terminie.

Jeśli placówka nie otrzyma wniosku w terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Data:
od: 23-08-2024 do 27-08-2024

Zdarzenie:

Na część zajęć organizowane są badania uzdolnień kierunkowych.

Rodzice kandydatów sprawdzają w ofercie, czy na zajęcia organizowane jest badanie uzdolnień kierunkowych. Jeśli tak, to kandydat przystępuje do nich. Termin podaje dyrektor placówki.

Jeśli kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej zajęć, na które są badania uzdolnień kierunkowych, przystępuje kolejno do każdego z nich.
Jeśli kandydat nie przyjdzie na badanie uzdolnień kierunkowych, oznacza to, że rezygnuje z ubiegania się o miejsce.

Data:
od 29-08-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali i którzy się nie zakwalifikowali.


Data:
od 29-08-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy nie uzyskali kwalifikacji, mogą ubiegać się o przyjęcie na kolejnym etapie zapisów.

Data:
od 30-08-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc w placówkach.

Rekrutacja na wolne miejsca

Data:
od 02-09-2024 godz. 11:00

Zdarzenie:

Kandydaci i rodzice poznają w systemie ofertę placówek wychowania pozaszkolnego. Większość programów zajęć planujemy w cyklu na dwa lata szkolne.

Rodzice kandydatów, którzy mieszkają w Warszawie i ubiegają się o przyjęcie na zajęcia, wypełniają wniosek online w systemie:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl


Data:
od 02-09-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Rodzice kandydatów składają wniosek. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.

Jeśli wniosek podpisany jest profilem zaufanym, rodzice mogą przekazać go przez elektroniczny system rekrutacji.

Rodzice mogą przesłać skan lub zdjęcie wniosku na adres poczty elektronicznej, który wskazuje dyrektor placówki. Parametry techniczne pliku graficznego określa dyrektor placówki. W tytule wiadomości rodzice dopisują „Rekrutacja 2024”. Jeśli skan lub zdjęcie będą nieczytelne, komisja rekrutacyjna ma prawo zobowiązać rodzica do dostarczenia oryginału wniosku w wyznaczonym terminie.

Jeśli placówka nie otrzyma wniosku w terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.


Data:
od 05-09-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do placówki i zawiadamia kandydata.

Data:
od 06-09-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc w placówkach,