Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówki artystycznej
w roku szkolnym 2024/2025

Za każdym razem, gdy w harmonogramie piszemy o rodzicach kandydata, dotyczy to również opiekunów prawnych i kandydata pełnoletniego, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.


Postępowanie rekrutacyjne

Data (od–do)

Etap rekrutacji, czynność kandydata i jego rodziców

7 maja 2024 r., od godz. 12.00–15 maja 2024 r., do godz. 16.00

1. Kontynuacja zajęć

Kandydaci i rodzice poznają w systemie ofertę placówki artystycznej (dalej: placówki).

Rodzic uzyskuje potwierdzenie w placówce o możliwościach kontynuowania zajęć.

Rodzice kandydatów, którzy ubiegają się o kontynuację udziału w zajęciach, wypełniają deklarację kontynuacji online w systemie: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

Rodzice kandydatów drukują i podpisują deklarację kontynuacji.

7 maja 2024 r., od godz. 13.00–15 maja 2024 r., do godz. 18.00

2. Składanie deklaracji kontynuacji

Rodzice kandydatów składają deklarację kontynuacji. Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia. Możliwość udziału w zajęciach potwierdza instruktor.

Jeśli deklaracja podpisana jest profilem zaufanym, rodzice mogą przekazać ją przez elektroniczny system rekrutacji.

Rodzice mogą przesłać skan lub zdjęcie deklaracji na adres poczty elektronicznej, który wskazuje dyrektor placówki. Parametry techniczne pliku graficznego określa dyrektor placówki. W tytule wiadomości rodzice dopisują „Rekrutacja 2024”. Jeśli skan lub zdjęcie będą nieczytelne, komisja rekrutacyjna ma prawo zobowiązać rodzica do dostarczenia oryginału deklaracji w wyznaczonym terminie.

Jeśli placówka nie otrzyma deklaracji w terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

16 maja 2024 r., od godz. 15.00 – 29 maja 2024 r., do godz. 16.00

3. Zapisy na nowe zajęcia

Kandydaci i rodzice poznają w systemie ofertę placówki.

Rodzice kandydatów, którzy mieszkają w Warszawie i ubiegają się o przyjęcie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wypełniają wniosek online w systemie: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

16 maja 2024 r., od godz. 16.00 – 29 maja 2024 r., do godz. 18.00

4. Składanie wniosku

Rodzice kandydatów składają wniosek. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia. Do wniosku dołączają zaświadczenie lekarskie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w placówce, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej[1].

Jeśli wniosek podpisany jest profilem zaufanym, rodzice mogą przekazać go przez elektroniczny system rekrutacji.

Rodzice mogą przesłać skan lub zdjęcie wniosku na adres poczty elektronicznej, który wskazuje dyrektor placówki. Parametry techniczne pliku graficznego określa dyrektor placówki. W tytule wiadomości rodzice dopisują „Rekrutacja 2024”. Jeśli skan lub zdjęcie będą nieczytelne, komisja rekrutacyjna ma prawo zobowiązać rodzica do dostarczenia oryginału deklaracji w wyznaczonym terminie.

Jeśli placówka nie otrzyma wniosku w terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

11 czerwca–15 czerwca 2024 r.

5. Badania przydatności

Na wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne[2] organizowane są badania przydatności (dalej badania uzdolnień kierunkowych).

Termin podaje dyrektor placówki.

Informacje o badaniach są dostępne w elektronicznym systemie rekrutacji, po zalogowaniu się, pod adresem:
warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

O termin rodzice mogą też pytać w placówce.

Jeśli kandydat nie przyjdzie na badanie uzdolnień kierunkowych, oznacza to, że rezygnuje z ubiegania się o miejsce.

18 czerwca 2024 r., godz. 16.00

6. Wyniki

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali i którzy się nie zakwalifikowali.

19 czerwca 2024 r., godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów – przyjętych i tych,  którym odmówiliśmy przyjęcia.

Przyjmujemy wszystkich kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani.

Kandydaci, którzy nie uzyskali kwalifikacji, mogą ubiegać się o przyjęcie na kolejnych etapach zapisów.

Procedura odwoławcza

Data (od–do)

Etap rekrutacji, czynność kandydata i jego rodziców

18 czerwca 2024 r.,
od godz. 16.00

Rodzice mogą zgłosić do komisji rekrutacyjnej wniosek o uzasadnienia odmowy przyjęcia. Mają na to trzy dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych.

Rodzice mogą odwołać się do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to trzy dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rodzice mają prawo złożyć skargę na rozstrzygnięcie dyrektora do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające

Rekrutację uzupełniającą przeprowadzamy według takich samych zasad jak ta, która ją poprzedza.

Data (od–do)

Etap rekrutacji, czynność kandydata i jego rodziców

25 czerwca 2024 r., godz. 12.00

1. Wolne miejsca

Publikujemy w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc w placówce.

19 sierpnia 2024 r., od godz. 12.00 – 23 sierpnia 2024 r., do godz. 14.00

2. Zapisy na nowe zajęcia

Kandydaci i rodzice poznają w systemie ofertę placówki.

Rodzice kandydatów, którzy mieszkają w Warszawie i ubiegają się o przyjęcie na zajęcia, wypełniają wniosek online w systemie:
warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

19 sierpnia 2024 r., od godz. 13.00 – 23 sierpnia 2024 r., do godz. 16.00

3. Składanie wniosku

Rodzice kandydatów składają wniosek. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia. Do wniosku dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia kształcenia w placówce, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej[3] .

Jeśli wniosek podpisany jest profilem zaufanym, rodzice mogą przekazać go przez elektroniczny system rekrutacji.

Rodzice mogą przesłać skan lub zdjęcie wniosku na adres poczty elektronicznej, który wskazuje dyrektor placówki. Parametry techniczne pliku graficznego określa dyrektor placówki. W tytule wiadomości rodzice dopisują „Rekrutacja 2024”. Jeśli skan lub zdjęcie będą nieczytelne, komisja rekrutacyjna ma prawo zobowiązać rodzica do dostarczenia oryginału wniosku w wyznaczonym terminie.

Jeśli placówka nie otrzyma wniosku w terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

23 sierpnia–27 sierpnia 2024 r.

4. Badania przydatności

Na wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są badania przydatności (dalej badania uzdolnień kierunkowych).

Termin podaje dyrektor placówki.

Informacje o badaniach uzdolnień kierunkowych są dostępne w elektronicznym systemie rekrutacji, po zalogowaniu się, pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

O termin rodzice mogą też pytać w placówce.

Jeśli kandydat nie przyjdzie na badanie uzdolnień kierunkowych, oznacza to, że rezygnuje z ubiegania się o miejsce.

29 sierpnia 2024 r., godz. 10.00

5. Wyniki

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali i którzy się nie zakwalifikowali.

29 sierpnia 2024 r., godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów – przyjętych i tych,  którym odmówiliśmy przyjęcia.

Przyjmujemy wszystkich kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani.

Kandydaci, którzy nie uzyskali kwalifikacji, mogą ubiegać się o przyjęcie na kolejnym etapie zapisów.

30 sierpnia 2024 r., godz. 16.00

6. Wolne miejsca

Publikujemy w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc w placówkach.

Postępowanie na wolne miejsca

Data (od–do)

Etap rekrutacji, czynność kandydata i jego rodziców

2 września 2024 r.,
od godz. 11.00

1. Zapisy na wolne miejsca

Kandydaci i rodzice poznają w systemie ofertę placówki.

Rodzice kandydatów ubiegają się o przyjęcie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wypełniają wniosek online w systemie:
warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

2 września 2024r.,
od godz. 12.00

2. Składanie wniosku

Rodzice kandydatów składają wniosek. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia. Do wniosku dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia kształcenia w placówce, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej[4].

Jeśli wniosek podpisany jest profilem zaufanym, rodzice mogą przekazać go przez elektroniczny system rekrutacji.

Rodzice mogą przesłać skan lub zdjęcie wniosku na adres poczty elektronicznej, który wskazuje dyrektor placówki. Parametry techniczne pliku graficznego określa dyrektor placówki. W tytule wiadomości rodzice dopisują „Rekrutacja 2024”. Jeśli skan lub zdjęcie będą nieczytelne, komisja rekrutacyjna ma prawo zobowiązać rodzica do dostarczenia oryginału wniosku w wyznaczonym terminie.

Jeśli placówka nie otrzyma wniosku w terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

3. Egzamin kwalifikacyjny

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do placówki artystycznej:

–   na rok kształcenia wyższy niż pierwszy;

–   bo przechodzi z jednej placówki artystycznej do innej;

–   który złoży wniosek o przyjęcie do placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego

przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego.

Termin wyznacza dyrektor, który zawiadamia o nim kandydata, a także informuje o warunkach, trybie i zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego.

Po otrzymaniu protokołu komisji kwalifikacyjnej

3. Wyniki

Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do placówki i zawiadamia kandydata.

 

4. Uzupełnienie różnic programowych

Wychowanek przyjęty do placówki na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego uzupełnia różnice programowe z zajęć edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

Od 6 września 2024 r.,
godz. 16.00

5. Wolne miejsca

Aktualizujemy w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc w placówce.

Po przeprowadzeniu rekrutacji dyrektor może – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – zasugerować wychowankowi zmianę grupy zajęciowej. Grupę tworzy się od minimum 10 wychowanków.


[1] Zgodnie z pkt 2 art. 142 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm. – dalej: UPO

[2] Zgodnie z pkt 4 art. 142 UPO

[3] Zgodnie z pkt 2 art. 142 UPO

[4] Zgodnie z pkt 2 art. 142 UPO