Zasady rekrutacji do placówki artystycznej na rok szkolny 2024/2025[1]


Powyższe zasady obowiązują do 31 sierpnia 2024 roku.

Dzieci i młodzież reprezentują rodzice. Za każdym razem, gdy piszemy o rodzicach, rozumiemy przez to również opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie, które w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 23 lata.


Instruktor – to nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora placówki.

Kandydat – to dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat, młodzież oraz osoba pełnoletnia, która w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata i nie uczestniczyła w zajęciach o przyjęcie, na które się ubiega.


  1. Do placówki artystycznej (dalej: placówki) w pierwszej kolejności przyjmujemy wychowanków, którzy:

a. są dziećmi, młodzieżą, osobami pełnoletnimi, które danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 23 lata;

b. brali udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych[2] organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2023/2024;

c. są zainteresowani zajęciami w kolejnym roku szkolnym 2024/2025;

d. upewnili się, że zajęcia będą kontynuowane w placówce;

e. zgłoszą chęć udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych[3] poprzez złożenie deklaracji kontynuacji w terminie określonym w harmonogramie[4];

f. otrzymają potwierdzenie od instruktora.

  1. Na wolne miejsca w placówce przyjmujemy kandydatów, którzy:

a. złożą wniosek o przyjęcie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne w terminie określonym w harmonogramie[5];

b. do wniosku dołączą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w placówce, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej[6];

c. uzyskają pozytywny wynik w badaniu[7] przydatności[8].

  1. Jeżeli kandydatów będzie więcej niż miejsc, rodzic ma obowiązek złożyć[9] dokumenty[10],  które potwierdzają, że kandydat spełnia kryteria ustawowe[11]. Bierzemy je pod uwagę jako sumę:

a. rodzina kandydata jest wielodzietna – 2 punkty;

b. kandydat jest niepełnosprawny – 2 punkty;

c. jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne – 2 punkty;

d. oboje z rodziców kandydata są niepełnosprawni – 2 punkty;

e. rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne; – 2 punkty

f. kandydata wychowuje samotny rodzic – 2 punkty;

g. kandydat objęty jest pieczą zastępczą – 2 punkty.

  1. Dokumenty niezbędne, aby potwierdzić, że kandydat spełnia kryteria z ustawy:

a. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;

b. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne;

c. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, który orzekł rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Informacje:

  • Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny kandydata.

  • Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.

  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

  • Dodatkowe informacje o rekrutacji zamieszczamy na stronach internetowych placówek wychowania pozaszkolnego, na tablicach ogłoszeń tych placówek oraz na stronie internetowej Biura Edukacji https://edukacja.um.warszawa.pl/placowki-pozaszkolne i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

[!] Rodzice składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dlatego zamieszczają Państwo w nim klauzulę o treści: „Mam świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”


Od 1 września 2024 roku obowiązują zasady rekrutacji do placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego 2024/2025.


  1. Na wolne miejsca w placówce przyjmujemy kandydatów, którzy:

a. złożą wniosek o przyjęcie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trakcie roku szkolnego;

b. do wniosku dołączą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do         podjęcia kształcenia w placówce, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

c. uzyskają pozytywny wynik na egzaminie kwalifikacyjnym.

 

Kandydaci przyjęci w trakcie roku szkolnego do placówki artystycznej po przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego uzupełniają różnice programowe z zajęć edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

 

 


[1] Opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm. – dalej: UPO) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 555).

[2] Zgodnie z ramowym planem nauczania ogniska artystycznego Załącznik nr 11 rozporządzenia Ministra kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1012).

[3] J.w.

[4] Harmonogram pkt. 2

[5] Harmonogram pkt. 4

[6] Zgodnie z pkt 2 art. 142 UPO

[7] § 6 pkt. 2 ppkt. 4

[8] Harmonogram pkt. 5

[9] Art. 150 ust. 2 pkt 1 UPO

[10] Harmonogram pkt 4

[11] Art. 131 UPO