Zasady rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych

na rok szkolny 2024/2025 [1]


Dzieci i młodzież reprezentują rodzice. Za każdym razem, gdy piszemy o rodzicach, rozumiemy przez to również opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie, która nie ukończyły szkoły ponadpodstawowej.


Instruktor – to nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora placówki.

Kandydat – to dziecko, młodzież, osoba pełnoletnia, która nie ukończyła szkoły ponadpodstawowej i nie uczestniczyła w zajęciach o przyjęcie, na które się ubiega.


  1. Na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży (dalej: zajęcia) w pierwszej kolejności przyjmujemy wychowanków, którzy:

a. są dziećmi, młodzieżą, osobami pełnoletnimi, które nie ukończyły szkoły ponadpodstawowej;

b. brali udział w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2023/2024;

c. są zainteresowani zajęciami w kolejnym roku szkolnym 2024/2025;

d. upewnili się, że zajęcia będą kontynuowane w placówce[2];

e. złożą deklarację kontynuacji w terminie określonym w harmonogramie[3];

f. otrzymają potwierdzenie od instruktora.

  1. Na wolne miejsca na zajęciach przyjmujemy kandydatów, którzy:

a. Złożą wniosek o przyjęcie na zajęcia do dowolnej liczby placówek w terminie określonym w harmonogramie[4].

b. Uzyskają pozytywny wynik w badaniu[5] uzdolnień kierunkowych[6]

c. Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne, które wymagają odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, kandydat składa orzeczenie lekarskie. Stwierdza ono, że stan zdrowia umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w danej dyscyplinie sportowej i potwierdza stan zdrowia kandydata[7].

  1. Jeżeli kandydatów będzie więcej niż miejsc, rodzic ma obowiązek złożyć[8] dokumenty[9],  które potwierdzają, że kandydat spełnia kryteria ustawowe[10]. Bierzemy je pod uwagę jako sumę:

a. rodzina kandydata jest wielodzietna – 2 punkty;

b. kandydat jest niepełnosprawny – 2 punkty;

c. jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne – 2 punkty;

d. oboje z rodziców kandydata są niepełnosprawni – 2 punkty;

e. rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne; – 2 punkty

f.  kandydata wychowuje samotny rodzic – 2 punkty;

g. kandydat objęty jest pieczą zastępczą – 2 punkty.

  1. Dokumenty niezbędne, aby potwierdzić, że kandydat spełnia kryteria z ustawy:

a. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;

b. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne;

c. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, który orzekł rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą.

  1. Jeśli kandydatów będzie nadal więcej niż miejsc, rodzic jest ma obowiązek złożyć dokumenty, które potwierdzają, że kandydat spełnia kryteria samorządowe[11]. Bierzemy je pod uwagę jako sumę:

a. kandydat pełnoletni lub rodzic kandydata niepełnoletniego mieszka w Warszawie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Warszawie – 1 pkt;

b. kandydat w roku szkolnym 2023/2024 uczestniczył:

1) w podobnych zajęciach organizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji prowadzonych przez m.st. Warszawa – 1 pkt,

2) w podobnych zajęciach organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań – 1 pkt,

3) w innych zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej – 1 pkt;

c. kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Warszawie – 1 pkt.

  1. Dokumenty niezbędne, aby potwierdzić, że kandydat spełnia kryteria z uchwały:

a. oświadczenie, które potwierdza fakt złożenia do urzędu skarbowego w Warszawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);

b. oświadczenie, że kandydat uczestniczył w zajęciach w placówce oświatowo‑wychowawczej, instytucji kultury, ośrodku sportu i rekreacji lub szkole;

c. oświadczenie rodzica[12], że kandydat ma rodzeństwo, które uczęszcza do przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Warszawie.


Informacje:

  • Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny kandydata.

  • Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.

  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

  • Dodatkowe informacje o rekrutacji zamieszczamy na stronach internetowych placówek wychowania pozaszkolnego, na tablicach ogłoszeń tych placówek oraz na stronie internetowej Biura Edukacji https://edukacja.um.warszawa.pl/placowki-pozaszkolne i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

[!] Rodzice składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dlatego zamieszczają Państwo w nim klauzulę o treści: „Mam świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”


[1] Opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm. – dalej: UPO)

[2] Wychowanek pyta o to wychowawcę. Większość programów zajęć planujemy w cyklu na dwa lata szkolne.

[3] Szczegółowe informacje są w harmonogramie w pkt 2.

[4] Harmonogram pkt. 4

[5] Warunki organizacji i definicję pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala rada pedagogiczna placówki. Badanie uzdolnień kierunkowych przeprowadza komisja rekrutacyjna.

[6] Harmonogram pkt. 5

[7] Art. 150 ust. 2 pkt 4 lit h UPO

[8] Art. 150 ust. 2 pkt 1 UPO

[9] Harmonogram pkt 4

[10] Art. 131 UPO

[11] Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę

[12] Poprzez rodziców rozumiemy też opiekunów prawnych i osoby pełnoletnie, które nie ukończyły szkoły ponadpodstawowej.